یکی از مهمترین کارها در برق کشی ساختمان، نصب کلید و پریز می باشد. وجود کلید و پریز به دلیل ایجاد جریان برق برای روشنایی و استفاده از لوازم برقی بسیار ضروری است. برای نصب پریز می توان گام های زیر را در نظر گرفت:

1.قطع کردن جریان برق

قبل از نصب کلید و پریز می بایست از قطع جریان برق اطمینان حاصل نمایید.

2. جدا کردن پریز برق

برای جدا کردن پریز بهتر است که از یک فازمتر استفاده نمایید. بدین صورت که پیچ وسط پریز را باز و سپس به قاب فشاری وارد کنید و با فازمتر قاب پریز را بالا پایین کنید و سپس آن را جدا کنید.


3. جدا کردن سیم برق از پریز قدیمی

در این مرحله با پیچ گوشتی تمام سیم هایی که به پریز برق وصل هستند را باز از آن جدا کنید و سپس آن را به پریز متصل کنید و با پیچ گوشتی سیم را سفت کنید.

4. بستن سیم ها به پریز جدید و نصب در قوطی برق

سیم ها را به پریز برق متصل کنید و دقیقا همان مدلی که به پریز قدیمی وصل بود، آن را به پریز جدید متصل کنید و سیم را در جای خود قرار دهید و سفت کنید.


5. بستن پریز

پریز برق را به طور کامل ببندید و پیچ ها را سفت کنید. 

  

در نظر داشته باشید که هنگام تعویض پریز به نکات ایمنی دقت کافی را داشته باشید تا از بروز هر گونه حادثه جلوگیری گردد.