تاثیر روشنایی در دکوراسیون


نور و روشنایی از عوامل مهم در دکوراسیون است. تاثیر نور و روشنایی بدان میزان اهمیت دارد که یک مکان عادی و معمولی را می تواند به محیطی زیبا و لوکس تبدیل کند. نور باعث می گردد که فضایی روشن و قابل مشاهده ایجاد شود و علاوه بر ایجاد آرامش و آسودگی افراد محیطی دلنشین و زیبا را فراهم نماید.