آموزش های کاربردی


بدون شک آموزش تاثیر بسزایی در رشد فردی و اجتماعی افراد خواهد داشت. آموزش تجربه‌ای است مبتنی بر یادگیری و به منظور ایجاد تغییرات تدریجی و  نسبتاً ماندگار در فرد تا بتواند توانایی خود را برای انجام دادن كارها  بهبود بخشد. در این قسمت قصد داریم آموزش های کاربردی را جهت افزایش مهارت و آشنایی بیشتر افراد را داشته باشیم و گامی هر چند کوچک برای رشد مهارت افراد را برداریم.