در ادامه این آموزش، مفاهیم پایه مربوط به نور و روشنایی را بیان می‌کنیم.

1. شدت روشنایی: (Illuminance)

شدت روشنایی با نماد E میزان شار نوری است که بر یک سطح می‌تابد و واحد آن لوکس (Lux) یا lx است. شدت روشنایی با رابطه زیر محاسبه می‌شود:

که در آن، ΦΦ شار نوری بر حسب لومن و AA مساحت سطح مورد نظر بر حسب متر مربع است. شدت روشنایی را با دستگاهی به نام لوکس متر اندازه‌گیری می‌کنند.

2. درخشندگی: (Luminance)

درخشندگی تنها پارامتر اساسی در نورپردازی است که توسط چشم انسان درک می‌شود و محسوس است. واحد درخشندگی (L)، کاندلا بر متر مربع (cd/m2) است که اصطلاحاً به آن نیت (Nit) نیز می‌گویند. از یک طرف، درخشندگی نشان دهنده میزان روشنایی یک منبع نوری و از طرف دیگر بیان‌گر میزان روشنایی یک سطح است. بنابراین، درخشندگی وابستگی زیادی به میزان انعکاس آن سطح دارد (هم رنگ و هم جنس سطح) و نشان می‌دهد که چه میزان توان نوری توسط چشم انسان از یک زاویه دید مشخص قابل تشخیص است.

برای مشاهده قسمت قبلی می توانید کلیک نمایید.