( Ip (Ingress Protection دستگاه های الکتریکی 

به درجه حفاظتی یک دستگاه گفته میشود که در برابر نفوذ اجسام خارجی و رطوبت و ذرات ریز ایمن است .

اصطلاحی در استاندارد IEC60529 است که بر اساس آن محفظه تجهیزات الکتریکی با کدهای استانداردی با دو حرف IP در کنار دو رقم، از نظر نفوذ در برابر عوامل خارجی تقسیم بندی می شود.

رقم اول  (SOLIDS) :

نشان دهنده میزان محافظت (افراد) از قطعات متحرک و همچنین محافظت از تجهیزات محصور در برابر اجسام خارجی است.  که اعداد آن بسته به کاربرد از 0 تا 6 متغییر است.

رقم دوم ( LIQUIDS) :

نشان دهنده ی سطح حفاظتی که محفظه از اشکال مختلف رطوبت (قطره ، اسپری ، غوطه وری و غیره) برخوردار است. که اعداد آن بسته به کاربرد از 0 تا 8 متغییر میباشد.

نکته : عددی که با 0 یا  x جایگزین شده است نشان می دهد که محفظه برای آن مشخصات درجه بندی نشده است، مانند:

( K ): محافظت در برابر اسپری های جت فشار بالا ، دمای بالا ، روش های شستشو یا تمیز کردن بخار

این درجه بندی اغلب در برنامه های خاص وسیله نقلیه جاده ای دیده می شوند ( استاندارد ISO 20653: 2013 وسایل نقلیه جاده ای - درجه های حفاظت)


IP یا حفاظت محیطی دستگاه چیست

در ادامه شرح و جزئیات مختصری را برای هر یک از رقم اول و رقم دوم ip ها را توضیح خواهیم داد.

 یکی از آسان ترین روش ها برای درک بهتر ip  های دستگاه ترکیب کردن دو جدول زیر با یکدیگر میباشد.

حفاظت (IP) جامدات

حفاظت محیطی مایعات

جدول درجه حفاظت تجهیزات الکتریکی :

نوع ایمنی
توضیح کد
IP00
در برابر مواد جامد محافظت نمی شود. از مایعات محافظت نمی شود.
IP01
در برابر مواد جامد محافظت نمی شود. محافظت در  برابر تراکم.
IP02
در برابر مواد جامد محافظت نمی شود. در برابر  اسپری آب کمتر از 15 درجه از عمودی محافظت می شود.
IP03
در برابر مواد جامد محافظت نمی شود. در برابر   اسپری آب کمتر از 60 درجه از عمودی محافظت می شود.
IP04
در برابر مواد جامد محافظت نمی شود. از اسپری آب   از هر جهت محافظت می شود.
IP05
در برابر مواد جامد محافظت نمی شود. از جت های  آب کم فشار از هر جهت محافظت می شود
IP06
در برابر مواد جامد محافظت نمی شود. از هر جهت  از جت های فشار قوی محافظت می شود.
IP07
از مواد جامد محافظت نمی شود. در عمق 15 سانتی  متر تا 1 متر محافظت می شود.
IP08
در برابر مواد جامد محافظت نمی شود. از غوطه وری طولانی مدت تا فشار مشخص محافظت می شود.
IP10
از لمس دست بیش از 50 میلی متر محافظت می شود. از مایعات محافظت نمی شود
IP11
از لمس دست بیش از 50 میلی متر محافظت می شود. محافظت در برابر تراکم.
IP12
از لمس با دست بیشتر از 50 میلی متر محافظت می شود. در برابر اسپری آب کمتر از 15 درجه از عمودی محافظت می شود
IP13
از لمس با دست بیشتر از 50 میلی متر محافظت می شود. در برابر اسپری آب کمتر از 60 درجه از عمودی محافظت می شود
IP14
از لمس دست بیش از 50 میلی متر محافظت می شود. از اسپری آب از هر جهت محافظت می شود.
IP15
از لمس دست بیش از 50 میلی متر محافظت می شود. از جت های آب کم فشار از هر جهت محافظت می شود.
IP16
از لمس دست بیش از 50 میلی متر محافظت می شود. از هر جهت از جت های فشار قوی محافظت می شود.
IP17
از لمس با دست بیش از 50 میلی متر محافظت می  شود. در عمق 15 سانتی متر تا 1 متر محافظت می شود.
IP18
از لمس دست بیش از 50 میلی متر محافظت می شود. از غوطه وری طولانی مدت تا فشار مشخص محافظت می شود
IP20
در برابر لمس انگشتان و اشیا بزرگتر از 12 میلی متر محافظت می شود. از مایعات محافظت نمی شود
IP21
از لمس انگشتان و اشیا بیشتر از 12 میلی متر محافظت می شود. محافظت در برابر تراکم.
IP22
از لمس انگشتان و اشیا بیشتر از 12 میلی متر محافظت می شود. در برابر اسپری آب کمتر از 15 درجه از عمودی محافظت می شود.
IP23
از لمس انگشتان و اشیا بیشتر از 12 میلی متر محافظت می شود. در برابر اسپری آب کمتر از 60 درجه از عمودی محافظت می شود.
IP24
از لمس انگشتان و اشیا بیشتر از 12 میلی متر محافظت می شود. از اسپری آب از هر جهت محافظت می شود.
IP25
از لمس انگشتان و اشیا بیشتر از 12 میلی متر محافظت می شود. از جت های آب کم فشار از هر جهت محافظت می شود.
IP26
از لمس انگشتان و اشیا بیشتر از 12 میلی متر حافظت   می شود. از هر جهت از جت های فشار قوی محافظت می شود.
IP27
از لمس انگشتان و اشیا بیشتر از 12 میلی متر محافظت می شود. در عمق 15 سانتی متر تا 1 متر محافظت می شود.
IP28
از لمس انگشتان و اشیا بیشتر از 12 میلی متر محافظت می شود. از غوطه وری طولانی مدت تا فشار مشخص محافظت می شود.
IP30
از ابزارها و سیم های بزرگتر از 2.5 میلی متر محافظت می شود. از مایعات محافظت نمی شود
IP31
از ابزارها و سیم های بزرگتر از 2.5 میلی متر   محافظت می شود. محافظت در برابر تراکم.
IP32
از ابزارها و سیم های بزرگتر از 2.5 میلی متر محافظت   می شود. در برابر اسپری آب کمتر از 15 درجه از عمودی محافظت می شود.
IP33
از ابزارها و سیم های بزرگتر از 2.5 میلی متر محافظت می شود. در برابر اسپری آب کمتر از 60 درجه از عمودی محافظت می شود.
IP34
از ابزارها و سیم های بزرگتر از 2.5 میلی متر محافظت می شود. از اسپری آب از هر جهت محافظت می شود.
IP35
از ابزارها و سیم های بزرگتر از 2.5 میلی متر محافظت می شود. از جت های آب کم فشار از هر جهت محافظت می شود.
IP36
از ابزارها و سیم های بزرگتر از 2.5 میلی متر محافظت می شود. از هر جهت از جت های فشار قوی محافظت می شود.
IP37
از ابزارها و سیم های بزرگتر از 2.5 میلی متر محافظت می شود. در عمق 15 سانتی متر تا 1 متر محافظت می شود.
IP38
از ابزارها و سیم های بزرگتر از 2.5 میلی متر محافظت می شود. از غوطه وری طولانی مدت تا فشار مشخص محافظت می شود.
IP40
از ابزارها و سیم های کوچک بیشتر از 1 میلی متر محافظت می شود. از مایعات محافظت نمی شود
IP41
از ابزارها و سیم های کوچک بیشتر از 1 میلی متر محافظت می شود. محافظت در برابر تراکم.
IP42
از ابزارها و سیم های کوچک بیشتر از 1 میلی متر محافظت می شود. در برابر اسپری آب کمتر از 15 درجه از عمودی محافظت می شود.
IP43
از ابزارها و سیم های کوچک بیشتر از 1 میلی متر محافظت می شود. در برابر اسپری آب کمتر از 60 درجه از عمودی محافظت می شود.
IP44
از ابزارها و سیم های کوچک بیشتر از 1 میلی متر محافظت می شود. از اسپری آب از هر جهت محافظت می شود.
IP45
از ابزارها و سیم های کوچک بیشتر از 1 میلی متر محافظت می شود. از جت های آب کم فشار از هر جهت محافظت می شود.
IP46
از ابزارها و سیم های کوچک بیشتر از 1 میلی متر محافظت می شود. از هر جهت از جت های فشار قوی محافظت می شود.
IP47
از ابزارها و سیم های کوچک بیشتر از 1 میلی متر محافظت می شود. در عمق 15 سانتی متر تا 1 متر محافظت می شود.
IP48
از ابزارها و سیم های کوچک بیشتر از 1 میلی متر محافظت می شود. از غوطه وری طولانی مدت تا فشار مشخص محافظت می شود.
IP50
از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می شود. از مایعات محافظت نمی شود.
IP51
از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می شود. محافظت در برابر تراکم.
IP52
از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می شود. در برابر اسپری آب کمتر از 15 درجه از عمودی محافظت می شود.
IP53
از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می شود. در برابر اسپری آب کمتر از 60 درجه از عمودی محافظت می شود.
IP54
از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می شود. از اسپری آب از هر جهت محافظت می شود.
IP55
از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می شود. از جت های آب کم فشار از هر جهت محافظت می شود.
IP56
از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می شود. از هر جهت از جت های فشار قوی محافظت می شود.
IP57
از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می شود. در عمق   15 سانتی متر تا 1 متر محافظت می شود.
IP58
از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می شود. از غوطه وری طولانی مدت تا فشار مشخص محافظت می شود.
IP60
از نفوذ گرد و غبار محافظت می شود. از مایعات محافظت نمی شود
IP61
از نفوذ گرد و غبار محافظت می شود. محافظت در برابر تراکم
IP62
در برابر نفوذ کامل گرد و غبار محافظت می شود. در برابر اسپری آب کمتر از 15 درجه از عمودی محافظت می شود.
IP63
در برابر نفوذ کامل گرد و غبار محافظت می شود. در برابر اسپری آب کمتر از 60 درجه از عمودی محافظت می شود.
IP64
در برابر نفوذ کامل گرد و غبار محافظت می شود. از اسپری آب از هر جهت محافظت می شود.
IP65
از نفوذ گرد و غبار محافظت می شود. از جت های آب کم فشار از هر جهت محافظت می شود.
IP66
در برابر نفوذ کامل گرد و غبار محافظت می شود. از هر جهت از جت های فشار قوی محافظت می شود.
IP67
در برابر نفوذ کامل گرد و غبار محافظت می شود. در عمق 15 سانتی متر تا 1 متر محافظت می شود.
IP68
در برابر نفوذ کامل گرد و غبار محافظت می شود. از غوطه وری طولانی مدت تا فشار مشخص محافظت می شود.

 آی پی های پر کاربرد برق:

IP68
برای چراغ های استخری، آب نما ها و...
IP67
دوربین های مدار بسته و...
IP66
پرژکتور ها و...
IP65
برای چراغ های یک طرفه، جت لایت، وال واشر ها، ریسه شلنگی و..
IP44